Sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng, kiểm soát, thanh quyết toán và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước theo Luật Ngân sách nhà nước, Sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước đặc biệt quan trọng đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, nhất là trong tình hình hiện nay.