SÁCH ĐỊNH MỨC

SÁCH ĐỊNH MỨC, là công cụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong cơ chế thị trường nhằm công khai các thông tin để tăng tính cạnh tranh trong quá trình đầu tư xây dựng. Qua đó Sách định mức làm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nói chung, và quản lý dự án xây dựng nói riêng