• Bình Luận Khoa Học Điều 168 tội Cướp Tài Sản Bộ Luật Hình Sự

  Bình luận khoa học bộ luật là một khái niệm chỉ chung các đầu sách bình luận khoa học bộ luật có nội dung đến các quy định của pháp luật Việt Nam. điển hình như sách Bình luận khoa học bộ luật hình sự, bộ luật dân sự năm 2015 sẽ cung cấp những thông tin hữu ích. giúp bạn đọc thỏa sức tìm hiểu

  Sách bình luật khoa học bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017

  - Sách bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, Đáp ứng nhu cầu học tập phục vụ công tác chuyên môn, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của người dân, tạo điều kiện cho việc nhận thức thống nhất trong áp dụng để giải quyết vụ án hình sự, cần thiết phải có nhận thức đầy đủ, sâu sắc, đúng đắn nội dung và tinh thần của nó, 

  - Sách pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu của Nhà nước với vai trò đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm, góp phần tích cực trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, góp phần duy trì trật tự an toàn xã hội, trật tự quản lý kinh tế, bảo đảm cho mọi người được sống trong một môi trường xã hội và sinh thái an toàn, lành mạnh, mang tính nhân văn cao.

  - Không những thế, pháp luật hình sự còn có vai trò quan trọng nhằm loại bỏ những yếu tố gây cản trở cho tiến trình đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Trong lịch sử lập pháp hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến nay, Nhà nước đã ban hành ba Bộ luật Hình sự, đó là: Bộ luật Hình sự năm 1985, Bộ luật Hình sự năm 1999 và Bộ luật Hình sự năm 2015.

  Link xem thêm sách bình luận khoa học bộ luật hình sự NXB: CAND

  Mua Ngay

  Bình luật khoa học bộ luật hình sự sửa đổi 2017 những phần nào.?

  - Bình luận những quy định chung, gồm điều khoản cơ bản, nhiệm vụ của bộ luật hình sự, cơ sở trách nhiệm hình sự, nguyên tắc xử lý, trách nhiệm phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm...

  - Hiệu lực của Bộ luật hình sự với những hành vi phạm tội trên lãnh thổ, ngoài lãnh thổ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam

  - Khái niệm tội phạm, Bình luận phân loại tội phạm, như tội cố ý phạm tội, vô ý phạm tội, phạm tội do dùng rượu bia hoặc chất kích thích mạnh khác, tội đồng phạm, tội che dấu tội phạm, tội không tố giác tội phạm, bình luận điều12, điều 15, điều 16 tự ý nửa chừng chấm rứt việc phạm tôi...

  - Bình luận những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự như điều 20 đến điều 25 rủi do trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ....

  - Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, Bình luận điều 27..., điều 28..., điều 29 căn cứ miễn trách nhiệm hình sự..

  - Về hình phạt Bình luận từ điều 30 đến điều44 tước một số quyền công dân, điều 45 tịch thu tài sản...

  - Các biện pháp tư pháp bình luận từ điều 46...., điều 47 tịch thu vât, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm, điều 48... điều 49 bắt buộc chữa bệnh...

  - Quyết định hình phạt bình luận từ điều 50 căn cứ quyết định hình phạt, điều 51 đến điều 59 miễn phí hình phạt....

  - Bình luận thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt cụ thể từ điều 60 cho đến điều 68 tạm đình chỉ hình phạt tù....

  Đặt sách bình luận khoa học bộ luật hình sự tại đây

  Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự phần xóa án tích

  - Điều 69 bình luận chi tiết phần xóa án tích, bình luận điều 70 tới điều 73 cách tính thời hạn để xóa án tích...

  - Những quy định đối với pháp nhân thương mại phạm tội bình luận khoa học từ điều 74 đến điều 89 xóa án tích pháp nhân thương mại...

  - Đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, bình luận những quy định chung từ điều 90 áp dụng Bộ luậ Hình Sự với người dưới 18 tuổi phạm tội cho đến điều 107 xóa án tích...

  - Các tội pham, xâm phạm an ninh quốc gia bình luận chi tiết từ điều 108...,điều 109...điều 110...điều 111...điều 112...điều 113, điều 114...điều 115...điều 116....điều 117...điều 118...điều 119...điều 120...điều 121...điều 122 hình phạt bổ sung

  - Đối với các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân thân, danh dự của con người được bình luật từ điều 123...điều 124...điều 125...điều 126...điều 127...điều 128...điều 129...điều 130...đến điều 156. đó là tội vu khống...

  - Các tội xâm phạm chế quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân, bình luận điều 157...điều 158...điều 159...điều 160...điều 161...điều 162...điều 163...điều 164...điều 165...điều 166...điều 167 tội xâm phạm quyền tự do ngôn luân, tư do bao chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân...

  Xem Ngay tại dây

  Sách Bình luận khoa học bộ luật hình sự tác giả Đinh văn Quế

  Bình luận khoa học bộ luật hình sự, các tội xâm phạm sở hữu

  - Bình luận tội cướp tài sản điều 168, điều 169...đến điều 179 tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, điều 180 tội vô ý gây thiệt hại ngiêm trọng đến tài sản....

  - Bình luận các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình ở điều 181 tội cưỡng ép kết hôn, ly hôn....điều 187 tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại....

  - Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế bình luận điều 188 tội buôn lậu đến điều 234 bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã...

  - Bình luận khoa học các tội phạm về môi trường tại điều 235 bộ luật HS 2017 đến điều 246 tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại...

  - Bình luận khoa học các tôi phạm về ma túy ở điều 247 BLHS 2017 đến điều 259 tội vi phạm quy định quản lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện,, thuốc hướng thần....

  - Bình luận các tội xâm hại an toàn công cộng, trật tự công cộng tại điều 260 tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đến điều 329 tội mua dâm người dưới 18 tuổi BLHS mới....

  - Bình luận các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính điều 330 tội chống người thi hành công vụ, điều 331....điều 332...điều 333...điều 334...điều 335...điều 336...điều 337...điều 338...điều 339...điều 340 đến điều 351 tội xúc phạm quốc kỳ, quốc huy, quốc ca...

  Kích ngay tại đây

  Bình luận khoa học bộ luật hình sự tác giả Nguyễn Ngọc Điệp

  Sách Bình luận khoa học bộ luật hình sự, các tội phạm về chức vụ

  - Bình luận khoa học phần khái niệm chung về chức vụ tại điều 352 đến điều 366 tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi...

  - Bình luận các tội  xâm phạm hoạt động tư pháp ở điều 367 BLHS 2015 sửa đổi bổ, sung năm 2017 đến điều 391 tội gấy rối trật tự phiên tòa, phiên họp...

  - Bình luận các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân chiến đấu, phục vụ chiến đấu chi tiết điều 392 ...điều 393...điều 394...điều 395...điều 396...điều 397...điều 398...điều 399...điều 400...điều 401...điều 402...điều 403...điều 404...điều 405...điều 406...điều 407...điều 408...điều 409...điều 410...điều 411...điều 412...điều 413...điều 414...điều 415...điều 416...điều 417...điều 418...điều 419...điều 420...

  - Bình luận các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh tại điều 421 đến điều 425 tội làm lính đánh thuê....

  Tham khảo sách tại đây

  Bình luận khoa học bộ luật hình sự tác giả Nguyễn Ngọc Hòa

  Bình luận khoa học bộ luật hình sự, Điều khoản hiệu lực thi hành

  - Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đang có hiệu lực thi hành là nguồn cơ bản của pháp luật hình sự đã thể chế hóa đầy đủ, toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng như: 

  - Đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội; giảm hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ đối với một số loại tội phạm; hạn chế áp dụng hình phạt tử hình; khắc phục tình trạng hình sự hóa quan hệ kinh tế, quan hệ dân sự và bỏ lọt tội phạm; quy định là tội phạm đối với những hành vi nguy hiểm cho xã hội mới xuất hiện; bảo vệ quyền con người theo tinh thần Hiến pháp năm 2013; bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm mọi người được sống trong một môi trường an toàn, lành mạnh...

  - Để Bộ luật Hình sự năm 2015 đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của người dân, tạo điều kiện cho việc nhận thức thống nhất trong áp dụng để giải quyết vụ án hình sự, cần thiết phải có nhận thức đầy đủ, sâu sắc, đúng đắn nội dung và tinh thần của nó. 

  - Cập nhật các văn bản mới nhất .Với cơ sở lý luận khoa học, nội dung phong phú và sâu sắc, hy vọng công trình này có giá trị tham khảo đối với những người làm công tác thực tiễn trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, là tài liệu tham khảo cho các sinh viên chuyên ngành Luật của các cơ sở đào tạo, những người giảng dạy và nghiên cứu luật Hình sự cũng như tất cả những ai quan tâm đến pháp luật nói chung và pháp luật hình sự nói riêng.

  Sách bình luật khoa học bộ luật hình sự bán ở đâu

  Chi tiết cần được tư vấn, quý khách hàng vui lòng liên hệ tới hotline: 028 36 36 21 82 - 0909 366 858 để được hỗ trợ. Như vậy, với những thông tin trên sách chính trị tài chính các bạn đã có thể đặt mua sách bính luận khoa học bộ luật hình sự bằng hình thức online tiện lợi, nhanh chóng rồi nhé.

  Sách Tư Pháp giúp bạn nắm bắt được thông tin hiệu quả hơn
  Liên tục cập nhật nhiều đầu sách hay về lĩnh vực Tư pháp ,pháp luật kinh tế xã hộ,chính trị tài chính có chất lượng nội dung luôn đúng và chính xác với mức giá rẻ hơn thị trường từ 25 – 35%.

  Miễn phí giao hàng với đơn hàng 250K trở lên (đối với khách hàng ở tỉnh), miễn phí ship vận chuyển nội thành HN (bất kì đơn giá nào – không phụ thuộc có hóa đơn VAT hay không).

  Sản phẩm bán ra có đầy đủ hóa đơn VAT, có thể chiết khấu trên hoặc ngoài hóa đơn (tùy khách hàng lựa chọn).

  Hỗ trợ đổi trả miễn phí hoặc hoàn tiền 100% nếu chất lượng sách không đạt yêu cầu như: sai lệch về nội dung, chất lượng sách in không rõ ràng, giấy mỏng, không đúng chuẩn ISO... trong 1 tháng.

  Sách Tư Pháp
  Địa chỉ: Ngõ 379 Đội Cấn - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội
  Điện thoại: ĐT 0975 844 665 + ZALO 0909 366 858

  Để đặt mua sách chính trị pháp luật với mức giá tốt nhất quý khách vui lòng click vào link dưới đây:
  Emailbinhphong287@gmail.com -  Websitehttp://sachtuphap.com
   

   

  Ngày đăng: 17-06-2020 350 lượt xem

Gửi bình luận của bạn

Captcha